Välkommen till

Bjäre-Kullabygdens Företagsjuridik

Vardagsjuridik för små och medelstora företag i Båstad-Ängelholm-Höganäs

Höganäs Småbåtshamn

Våra tjänster


Bjäre-Kullabygdens Företagsjuridik erbjuder juridisk rådgivning och biträde åt små och medelstora företag. Vi är verksamma på Bjärehalvön och i Kullabygden - i Båstad, Ängelholm och Höganäs kommuner med omnejd. Här finns information om våra tjänster. Tag gärna kontakt för att höra vad ditt företag kan få hjälp med.

Avtal


Vi kan hjälpa ditt företag att upprätta olika slags avtalsdokument, som t.ex. bolagsavtal, inköps- och försäljningsavtal, återförsäljaravtal, agentavtal,franchiseavtal, licensavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal,

hyresavtal, överlåtelseavtal etc.


Rådgivning


Vi erbjuder rådgivning i företagsjuridiska frågor, avtalsgranskning, utbildning, checklistor m.m. Vi kan även förmedla kontakt med specialister i vårt nätverk för t.ex. arbetsrätt eller skatterätt


Bolagsfrågor


När du ska sätta upp ett nytt företag kan du få hjälp med bolagshandlingar för registreringen hos Bolagsverket och med att upprätta bolagsavtal som t.ex. ett kompanjonsavtal.

Tvister


Om det uppstår en tvist kring tolkningen eller tillämpningen av ett avtal kan vi bistå med rådgivning och företräda ditt företag vid förhandlingar, i skiljeförfaranden och i domstol.

Om oss

Advokat Eric Ericsson har mer än 25 års erfarenhet från några av landets främsta affärsjuridiska advokatbyråer samt från verksamhet som "frilans" i eget advokataktiebolag.


- Med bas i Höganäs tillhandahåller jag råd och stöd i företagsjuridiska frågor till i första hand små och medelstora företag på Bjärehalvön och i Kullabygden - dvs. i Båstad, Ängelholm och Höganäs med omnejd.


Eric Ericsson är även specialiserad inom konkurrensjuridik och biträder företag, organisationer och advokatbyråer i Sverige och Norden med specialistrådgivning inom konkurrenslagstiftning, offentlig upphandling, statstöd och annan konkurrensrelaterad EU-rätt. För mer information, se www.ericericsson.se.

Att anlita advokat

Valhall Park, Ängelholm

God advokatsed

Som ledamot av Sveriges Advokatsamfund tilllämpar advokat Eric Ericsson de särskilda reglerna om god advokatsed. De innebär bl.a. att advokaten har tystnadsplikt, är oberoende från andra intressen, inte har jäv (intressekonflikt) och är lojal med klienten. Dessutom gäller att arvodet ska vara skäligt.

Läs mer på Sveriges Advokatsamfunds hemsida om bl.a. Vägledande regler för god advokatsed och annat som gäller när man anlitar en advokat. Vi följer även de beslut som fattas av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Läs mer på Konsumenttvistnämndens hemsida.

Vissa typer av advokatuppdrag omfattas av penningtvättslagstiftningen (finansiella transaktioner liksom företags- och fastighetstransaktioner) och då måste klientens identitet styrkas. Advokaten kan dessutom i vissa fall vara skyldig att rapportera sådana transaktioner till berörda myndigheter.

Norrvikens trädgårdar, Båstad

Allmänna villkor

Bjäre-Kullabygdens Företagsjuridik Advokat Eric Ericsson AB tillämpar följande villkor för uppdraget, om inte något annat avtalas skriftligen.

Arvodet för uppdragt beräknas per timme och fastställs med utgångspunkt i ärendets komplexitet. I fakturan redovisas de åtgärder som vidtagits, när detta har skett, hur lång tid det tagit samt timarvodet. Minimidebiteringen är en timme.

Fakturering sker månadsvis, eller vid avslutat uppdrag, med 10 dagars kredittid. Därefter faktureras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om rättsskyddsförsäkring ska användas för uppdraget ska detta meddelas innan uppdraget påbörjas. 

Ansvaret för skador orsakade av rådgivningen i ett uppdrag är begränsat till direkta skador och till ett maximalt belopp om tre (3) miljoner kronor.

Bjäre-Kullabygdens Företagsjuridik Advokat Eric Ericsson AB, org.nr 559146-9191, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Se vidare om villkoren för detta här.

Kontakt


Välkommen att ta kontakt!

Skicka ett mejl eller ring.

Besök endast efter överenskommelse.